Ämnesområden

Så skapas en stark säkerhetskultur i ditt företag

I detta blogginlägg tar vi upp de viktigaste komponenterna som krävs för att skapa en stark och positiv säkerhetskultur i ett företag. Genom att förstå och implementera dessa grundläggande element får ni förutsättningarna för att gemensamt arbeta mot en säkrare arbetsmiljö och främja ett positivt arbetsklimat för alla anställda. Detta blogginlägg är i samarbete med vår partner kring IT-säkerhet – Secify, som erbjuder rådgivning och säkerhetslösningar inom cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd.

Tips för att skapa en stark säkerhetskultur i ditt företag för att gemensamt arbeta mot en säkrare arbetsmiljö och främja ett positivt arbetsklimat för alla anställda

Ledningens roll i att forma säkerhetskulturen

En positiv säkerhetskultur börjar med företagsledningens engagemang och exempel. Det är ledningens ansvar att klargöra säkerhetsarbetets betydelse och att aktivt delta i dess genomförande. 

Genom att ledningen visar att säkerhet är prioriterat och genom att de själva följer de fastställda säkerhetsrutinerna, sänder de en tydlig signal till alla anställda om att säkerhet är viktigt för alla.

Dessutom är det viktigt att ledningen inte bara kommunicerar värdet av säkerhet utan också ger stöd genom resurser och de verktyg som behövs för att upprätthålla en hög säkerhetsstandard. Detta inkluderar att tillhandahålla adekvat utbildning, utrustning och tid för säkerhetsrelaterade aktiviteter.

Skapa förutsättningar för ett säkerhetsmedvetet arbete

Att skapa en säkerhetskultur innebär att man ger anställda rätt förutsättningar att arbeta säkerhetsmedvetet. Det innebär att tillhandahålla nödvändiga resurser som tid, verktyg och utbildning. Anställda bör känna sig trygga i sin arbetsmiljö och veta att de har stöd från ledningen att ta de steg som krävs för att arbeta säkert.

En viktig del av att skapa dessa förutsättningar är att etablera tydliga kommunikationskanaler där anställda kan ge feedback och rapportera potentiella risker utan rädsla för repressalier. Därmed uppmuntras ett öppet klimat där säkerhet kan diskuteras och ständigt förbättras.

Vikten av kontinuerlig utbildning inom säkerhet

Regelbunden och uppdaterad säkerhetsutbildning är en hörnsten i en stark säkerhetskultur. Utbildning hjälper till att hålla säkerhet i åtanke och ger anställda de färdigheter och kunskaper de behöver för att identifiera och hantera risker. 

Kontinuerlig utbildning visar också på ett företags engagemang för sina anställdas välbefinnande och säkerhet.

Utbildning bör anpassas till olika roller inom företaget och uppdateras regelbundet för att reflektera över nya risker, teknologier och arbetsmetoder. Det är också viktigt att lärandet är praktiskt och interaktivt för att främja engagemang och förståelse.

Hur man uppmuntrar till rapportering av brister och fel

Ett kritiskt element i en säkerhetskultur är hur man hanterar rapportering av problem, incidenter och olyckor. Anställda bör uppmanas att rapportera alla incidenter, oavsett hur små de är, utan rädsla för negativa konsekvenser. Detta kan uppnås genom att skapa ett system för rapportering som är lättillgängligt, anonymt om så önskas och som garanterar att varje rapport tas på allvar och följs upp.

Att lära av mindre incidenter och små fel kan förhindra större incidenter i framtiden. Det är viktigt att skapa en lärande kultur där misstag och mindre incidenter ses som möjligheter till förbättring snarare än som misslyckanden.

Att etablera lärande och förbättring som norm

För att en säkerhetskultur ska vara hållbar måste den bygga på en grund av kontinuerligt lärande och ständiga förbättringar. Det innebär att regelbundet utvärdera och revidera säkerhetsrutiner och -processer. Alla i organisationen, från ledning till nyanställda bör vara engagerade i denna process och känna att deras input är värdefull.

Ett företag bör sträva efter att skapa en miljö där lärande ses som en naturlig del av det dagliga arbetet och där anställda uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar för att gemensamt höja säkerhetsnivån.

Veta mer – frågor om säkerhetsarbete och säkerhetskultur

Nicklas Dahl, Delivery Manager Cyber Security på Secify    

Kontakta mig Nicklas Dahl på Secify när du har frågor, eller vill veta mer om vårt specialistområde: IT-säkerhet. 

Du når mig enklast på telefon +46 76 635 38 52 eller e-post nicklas@secify.com


Läs mer om IT-säkerhet, hantera cyberattacker och fördelarna med ett pentest på Systemstödsbloggen

Lär dig grunderna i olika typer av cyberattacker och hur du bäst kan skydda dig redan idag    När intrånget och cyberattacken är ett faktum och inga IT-system fungerar är det viktigt att ditt företag har en plan    Ökade IT-säkerhet med ett pentest (penetrationstest) som dessutom ger förslag på åtgärder för ökad cybersäkerhet


Dela: